โครงการเรือเยาวชนอาเซียน

วันที่ 15 ส.ค. 2012 เวลา 12:02 น.

หนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC มีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดี รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่วมกัน

ตัวอย่างของกิจกรรมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม ก็คือ "โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์" ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 39 แล้ว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นอยู่ของเพื่อนสมาชิก ตลอดการเดินทางบนเรือ 53 วัน

ในปีนี้โครงการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม สำหรับของไทย มีสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย หรือ ASSEAY เป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่การคัดเลือกเยาวชน 28 คนจากทั่วประเทศ การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ที่ต้องล่องเรือไปยังญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน คราวละ 5 ประเทศ สลับหมุนเวียนกันจากทั้งหมด 10 ชาติ เพื่อทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสังคม และวัฒนธรรมระหว่างกัน อาทิ การจัดนิทรรศการและจัดการแสดงของแต่ละประเทศ //หนึ่งในผู้มีชื่อเสียงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ก็คือ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน

นาย "ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์" อดีตประธานจัดงาน เปิดเผยว่าโครงการ
นี้จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจถึงความแตกต่าง และความเหมือนในด้านสังคม และวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนสมาชิกอาเซียน จะเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดที่ดี เพราะเยาวชนที่เข้าร่วมมีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 30 ปี บางคนยังเรียนอยู่ บางคนจบปริญญาเอก โดยปีนี้ไทยมีโอกาสต้อนรับเยาวชนในโครงการดังกล่าวด้วย เนื่องจากจะมาขึ้นฝั่งที่ไทยในวันที่ 15 ถึง 19 พฤศจิกายนนี้ และจะได้พักกับครอบครัวเจ้าภาพ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างแท้จริง จากนั้น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เยาวชนที่ไปจะกลับมาถ่ายทอดและทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การจัดทำห้องสมุดอาเซียน การฝึกสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล

ด้านเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร และความเป็นผู้นำ รวมถึงยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนชาวมุสลิม 

นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของโครงการที่จะช่วยปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ให้พร้อมจะก้าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งต้องการให้มีกิจกรรมความร่วมมือที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการลดช่องว่างทางการพัฒนา

สิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ก็คือ การสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ผ่านการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืน


Tag: โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ASCC  สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดระยะเวลากว่า60 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรไทยอย่างต่อเนื่อง การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของราษฎรในแต่ละภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้มีความเป็นอยู่แร้นแค้นการพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำบริเวณเชิงเขา จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกิดจากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำของราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน โดยทรงรับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 กักเก็บน้ำได้ 731,450 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ในฤดูฝน และ 400 ไร่ในฤดูแล้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงทรงงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างมิได้ทรงย่อท้อ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีความสุขตามอัตภาพสมดังพระราชปณิธาน