สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 มี.ค. 2559 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558  ซึ่งในปีนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน  รวมถึงพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ แก่บุคคลดีเด่นประจำปี ที่สร้างคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ จำนวน 3 คน พร้อมกับ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 6,940 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "การประกอบกิจการงานใด ๆ ก็ตาม จะสำเร็จผลที่ดีได้ จำเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้กับปัจจัยอื่น ๆ เป็นกำลังอุดหนุนส่งเสริมอีกมาก ที่สำคัญก็คือ กำลังศรัทธา อันได้แก่ความเชื่อมั่นว่างานที่ทำเป็นงาน\ที่ดีมีประโยชน์ กับเชื่อว่าตนมีความสามารถพอที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จได้ กำลังศรัทธานี้เป็นเหตุให้เกิดกำลังความเพียร ที่จะทำงานด้วยความอุตสาหะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค โดยอาศัยกำลังสติกับกำลังความตั้งใจ ที่จะช่วยให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงานทั้งสามารถควบคุมความคิดจิตใจให้เป็นระเบียบ ให้ตั้งมั่นอยู่ในงานโดยไม่ฟุ้งซ่านหรือไขว้เขว หากมีปัญหาหรือเรื่องราวใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ก็ใช้กำลังปัญญา ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้งานที่ทำดำเนินก้าวหน้าและสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ กำลังดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน และเกื้อกูลอาศัยกันอยู่ทั้งหมด บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้ตั้งใจพยายามสร้างเสริมกำลังทั้งนั้นให้ครบถ้วน เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้ดังประสงค์"

เวลา 14.35 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อขยายการให้บริการและรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ของศูนย์บริการทางการแพทย์เดิมและเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ และเพื่อเป็นสถานที่สำหรับวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่พบบ่อยของประชาชน  ตลอดจนเป็นสถานพยาบาลที่ใช้รักษาและป้องกันโรค รวมถึงเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นโรงพยาบาลขนาด 230 เตียง ความสูง 12 ชั้น ประกอบด้วย ห้องตรวจ 6 ห้อง และห้องผ่าตัดอีก 6 ห้องซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อว่า "โรงพยาบาลสุทธาเวช" หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." มาประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาล

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อซึ่งเดิมคือหอประชุม "เคียงคะคาง" ต่อมา สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สำนักงานใหญ่ประจำกรุงปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันปรับปรุง เพื่อรองรับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูสอนภาษาจีน ในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  โดยปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์โดยรอบ จากหอประชุมแบบเปิดโล่ง เป็นหอประชุมแบบปิด และเปลี่ยนชื่อเป็น "อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ"

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ สำนักงานใหญ่ประจำกรุงปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันได้ขยายการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนไปยังโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 39 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 8 แห่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ สถาบันขงจื่อ ยังได้ให้ทุนการศึกษานักเรียนไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีละ 20 ทุน รวมถึงให้ทุนกับบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีละ 30 ทุน

ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงของชนเผ่าจ้วง จากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้น ทรงอักษรจีนมีใจความว่า ขงจื่อ เฉวียเยี่ยน เหวินหั้ว หัว ต้ง จงซิน ซึ่งแปลว่า อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาสารคาม