สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 27 ก.ค. 2559 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.19 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร 7 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ทรงเปิดโครงการธนาคารโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 1,111 เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 มีนักเรียนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ 1 คน พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนทำหน้าที่ พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานลงรายการและพนักงานติดต่อ จำนวน 10 คน  ปัจจุบัน มีนักเรียน ครู และบุคลากรฝากเงินกว่า 700 คน มียอดเงินฝาก จำนวน 339,518.71 บาท

ทั้งนี้ โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เปิดดำเนินการเมื่อปี 2541 มีรูปแบบจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กและเยาวชน ให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมรวมทั้งการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกความรับผิดชอบ เกิดประสบการณ์ เพิ่มทักษะในการทำงาน รู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง

เวลา 10.39 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการ และผู้นำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์

เวลา 14.18 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 10 ไอ ครีเอท 2016 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคเอกชน ในฐานะภาคีวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย ประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยการพัฒนา และการบริการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ และลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ พระราชทานโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ, การประกวดแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และการประกวดผลงานนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกันนี้ มีพระดำรัสเปิดการประชุม

จากนั้น ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดแสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ นิทรรศการโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ กับนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการ อาทิ โครงการอ่านนะ แอพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยิน และโครงการนวัตกรรมเก้าอี้ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจ