พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 ส.ค. 2559 เวลา 20:18 น.

Views

เวลา 15.14 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำอุโบสถ และทรงถวายปัจจัยแด่พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัญโญ เจ้าอาวาส เพื่อบำรุงวัด

จากนั้น ทรงติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภูเขาทอง ซึ่งมีพระประสงค์อนุรักษ์วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ให้คงอยู่คู่ชุมชน และประเทศชาติ โดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรสภาพ และแนวทางการดำเนินงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันคณะทำงานอนุรักษ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทอง ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงาน "โครงการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดภูเขาทอง" ได้แก่ การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปภายในอุโบสถไปประดิษฐานยังสถานที่ชั่วคราว เพื่อให้ชุมชน และนักท่องเที่ยวได้เคารพสักการะ จากนั้นจะทุบรื้อส่วนโครงสร้างอาคารที่สร้างทับซากโบราณสถานเดิม โดยจะรักษาวัสดุบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และระมัดระวังการรื้อถอนพื้น หรือผนังที่เชื่อมติดกับฐานโบราณสถานเดิม แล้วจึงจะดำเนินงานขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่จะถูกบันทึกเป็นภาพถ่าย แผนผัง และการเขียนโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ออกแบบสร้างอุโบสถตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมเดิม และผสานเข้ากับการใช้ประโยชน์ของอาคารต่อไป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วัดภูเขาทอง