ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 ก.ย. 2559 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 18.40 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทู บี นัมเบอร์วันของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 3,037 คน โดยโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงนำหลักการดำเนินงานโครงการทู บี นัมเบอร์วันมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมทู บี นัมเบอร์วัน มีกิจกรรมเด่น อาทิ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" และการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์วัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีหลักการทำงาน คือ "LOVE and SMILE" จัดกิจกรรม เช่น ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสร้างสุข ส่วนใหญ่เป็นการร้อง เล่น เต้น ประดิษฐ์ ทำให้สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต จากการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมา ทำให้ชมรมของโรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประจำปี 2558 

โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทู บี นัมเบอร์วันของจังหวัด ซึ่งได้นำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ให้หลีกเลี่ยง และห่างไกลยาเสพติด ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงิน มีการจัดตั้งชมรมทู บี นัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ นอกจากนี้ มีสมาชิกฯได้รับการพัฒนาสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศแล้ว จำนวน 8 คน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทู บี นัมเบอร์วัน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี