มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่รับทราบปัญหา

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:28 น.

Views

เป็นการมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกับผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำให้ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่รับทราบปัญหา หาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วน และทำงานตามนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 

โดยนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งทำงานทุกพื้นที่ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  การค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาขยะ ผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งเตรียมความพร้อมและจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการดูแลประชาชนในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ต้องระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและการกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง