กรมวังผู้ใหญ่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 20:28 น.

Views

ที่บ้านนาเสถียร อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ซึ่งสำนักพระราชวัง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยบ้านนาเสถียร มีประชากร 54 ครัวเรือน 284 คน มีพื้นที่การเกษตร 475 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ราษฎรมีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข ทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการรวมกลุ่มโดยนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า เช่น ทำน้ำยาล้างจาน สบู่ รวมทั้งมีกิจกรรมการออม เพื่อให้ชาวบ้านมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น

Tag : กรมวังผู้ใหญ่ เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ขอนแก่น