กกต. แจงร่าง กฎหมาย กกต. มั่นใจ แก้ทุจริตได้

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 16:30 น.

Views

กกต.แถลงสรุปสาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ที่ยกร่างเสร็จแล้ว มั่นใจแก้ปัญหาทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงได้

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการซื้อเสียง โดย กกต.ได้ร่างเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้
1. การลงมติของ กกต.ให้ใช้เสียงข้างมาก
2. ให้ กกต.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
3. มี กกต.จังหวัดละ 5 คน
4. มีมาตรการลงโทษ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการเลือกตั้ง
5. กกต.มีอำนาจสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
6. จัดระบบคุ้มครองพยาน ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง
7. กกต.มีอำนาจกันผู้กระทำความผิดเป็นพยานได้
8. จัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง
9. ผู้บริจาคเงินกองทุน นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
10. ให้ กกต.ชุดปัจจุบันอยู่ต่อไปจนครบวาระ
11. ให้สรรหา กกต.เพิ่มเติม ภายใน 45 วัน นับจากประกาศใช้ กฎหมาย

ทั้งนี้ กกต.จะนำส่งร่าง พ.ร.บ. กกต. นี้ให้ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณา ภายในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน นี้ โดยจะเข้าให้ข้อมูลต่อ กรธ. ในวันที่ 29 กันยายน เพื่อหารือในรายละเอียด

การเมืองออนไลน์

Tag : ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมาย กกต.