สารคดีเกษตร : โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 7 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

ที่โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีการสอนให้นักเรียนทำการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้นักเรียนมีความพอเพียงและสร้างรายได้จากการเป็นเกษตรกร

โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ที่ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง ในจังหวัดหนองบัวลำภูแห่งนี้ได้นำการเกษตรมาฝึกสอนนักเรียน โดยคาดหวังไว้ว่าจะต้องมีอาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้ว และโรงเรียนก็ยังมีผลผลิตนำมาใช้เป็นอาหารกลางวัน ภายใต้ชื่อ "โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

กิจกรรมด้านการเกษตรส่วนใหญ่ของที่นี่ จะเป็นการเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่มาบริโภคและขาย เลี้ยงปลาเบญจพรรณในสระ เลี้ยงกบ เลี้ยงวัว อย่างวัวเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ก่อนให้ชุมชนใช้ประโยชน์ รวมถึงการสอนให้เด็กๆ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักสวนครัว ด้วยเทคนิคง่ายๆ

เมื่อจบการศึกษา นักเรียนจะมีความรู้ด้านการเกษตรติดตัวซึ่งหลายคนก็เลือกที่จะเป็น "เกษตรกร" เลี้ยงครอบครัว

นับเป็นความสำเร็จของโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ที่ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนมีความมุมานะ ขยันอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยการใช้อาชีพเกษตรเป็นเครื่องมือกลัดเกลา