เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงคิดค้นหาวิธีทำให้เกิดฝน เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ในปี 2489 ทรงพระราชทาน โครงการพระราชดำริฝนหลวง และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ดำเนินการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวง  จนในที่สุดได้ค้นพบวิธีการทำฝนหลวงแบบใหม่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ และเป็นผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบว่า พร้อมที่จะดำเนินการตามพระราชประสงค์แล้ว และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลอง วนอุทยานเขาใหญ่ เป็นผลสำเร็จ  

วันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถ ทำให้ฝนตกลงตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ และพระวิริยะของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย ในเวลาต่อมาทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานด้านเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการหญ้าแฝก โครงการแหลมผักเบี้ย โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา และ โครงการคลองลัดโพธิ์ 
  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"