Green Report : กังหันน้ำชัยพัฒนา

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพ  ทรงมีพระราชดำริ คิดค้นประดิษฐ์งานต่างๆ ออกมามากมาย ที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้ง "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย
              
"ฉันสนใจงานชลประทานมาตั้งแต่เด็ก" พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สะท้อนถึงความสนพระราชหฤทัยงานด้านชลประทานนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้แปรเปลี่ยนก่อเกิดเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร โดยในช่วงทศวรรษ ที่ 5 ของการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ทรงมุ่งมั่นแก้ไขสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำ

ในระยะแรกระหว่างปี 2527 ถึง 2530 ทรงแนะนำให้ใช้วิธีบรรเทาน้ำเสีย และวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง ต่อมาในช่วงปี 2531 แหล่งน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และต่างจังหวัดหลายแห่งมีความรุนแรงมากขึ้น การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 โดยใช้หลักการเติมอากาศในน้ำ เพื่อรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ให้คงระดับที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้ปริมาณออกซิเจนลดน้อยลง จนน้ำขาดออกซิเจนกลายเป็นน้ำเน่าเสีย ซึ่งกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นสิ่งประดิษฐ์แบบเรียบง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตได้เองในประเทศ แบบ "ไทยทำ ไทยใช้" โดยทรงได้แนวคิดจาก "หลุก" ที่เป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่ง โดยกังหันน้ำชัยพัฒนาตัวแรกได้นำไปติดตั้งทดลองใช้บำบัดน้ำเสีย ที่ภายในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 และที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2532 เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา 4 - 5 ปี

ด้วยคุณสมบัติที่สามารถติดตั้งได้ง่ายกับแหล่งน้ำเกือบทุกประเภทตามธรรมชาติ และช่วยบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ปี 2536 นับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และพระองค์แรกของโลก จึงถือให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันนักประดิษฐ์" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

และในปี 2549 รัฐบาลเห็นชอบน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ในการบำบัดน้ำเสียคืนสู่น้ำดี เพื่อคุณภาพชีวิตของพสกนิกร

ปัจจุบัน กังหันน้ำชัยพัฒนา ได้เป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้กังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ำ หนอง คลอง บึง ลำห้วย ที่มีความลึกมากกว่า 1 เมตร และมีความกว้างไม่เกิน 3 เมตร สร้างประโยชน์มากมายให้แก่พสกนิกรของพระองค์ เพราะ “น้ำ” คือหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิต และทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย และยังช่วยให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

กังหันน้ำชัยพัฒนา ได้เป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียทั้งในและต่างประเทศ สามารถแก้ไขน้ำเสียปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย แต่ผลที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่ สร้างประโยชน์แก่ราษฎรของพระองค์ทั่วหล้า

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report Green Report