รายงานพิเศษ : ต้นแบบการปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 20:09 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากมีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ แล้ว ในด้านการอำนวยความยุติธรรมทรงเปรียบประหนึ่ง "ต้นแบบการปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม" ด้วย

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้นแบบการปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม การปกครองที่ยึดหลักนิติธรรม