รายงานพิเศษ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับรัฐธรรมนูญ

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 20:10 น.

Views

ร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้พระมหากษัตริย์พระราชวินิจฉัยก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่ง

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร9 รัชกาลที่ 9 รัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญ