สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปี 2559 เป็นวันที่ 3

วันที่ 9 ม.ค. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 22.35 น. วานนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 4,837 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนี้ เช่น มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยเฉินตู มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยกวางสี และวิทยาลัยการท่องเที่ยวคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พัฒนาและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้แก่ การสร้างมาตรฐาน "ระบำชากังราว" ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันได้บรรจุ "ระบำชากังราว" ไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น และต่อยอดพัฒนานวัตกรรมหุ่น "ระบำชากังราว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนมีทักษะนำไปบูรณาการ ต่อยอดความรู้ ทำให้ที่ผ่านมา มีผลงานจนได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัล

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ