สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 9 ม.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 15.06 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร รวม 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ มาตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยมีข้าราชบริพาร เข้าร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ทั้งนี้จะมีการประโคมย่ำยามทุกวันในเวลาที่กำหนด ซึ่งการประโคมย่ำยาม ประกอบด้วยวงสังข์แตร, วงปี่ไฉนกลองชนะ เป็นของงานเครื่องสูง สำนักพระราชวัง รวมทั้งวงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นของกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ นั้น โปรดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ