พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 ม.ค. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 16.40 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 300 คน, ประทานอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ 50 ชุด และประทานเสื้อและผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว 150 คน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลแม่สรวย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีผู้ป่วยขอพระราชทานเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 1 คน ที่มีอาการหูไม่ได้ยินแต่กำเนิด พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สรวยที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ อำเภอแม่สรวย มี 7 ตำบล 128 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 8 หมื่นคน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจอาทิ ข้าว ข้าวโพด กาแฟ ลำไย และลิ้นจี่ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประสบกับภัยหนาวโดยเฉพาะราษฎรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง อาทิ ตำบลวาวี และตำบลท่าก๊อ โดยทางอำเภอได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

จากนั้น ทรงเปิดซุ้มประตูมหาชัยมงคล วัดแสงแก้วโพธิญาณ "ฉลองครบ 1 ทศวรรษ เปิดประตูสู่วัดแสงแก้วโพธิญาณ" ซึ่งประดับด้วยดอกไม้ 9 ซุ้ม ที่หมายถึง นวโลกุตรธรรม 9 ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 วัดแสงแก้วโพธิญาณ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี 2549 โดยพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เจ้าอาวาส, คณะศรัทธาชาวบ้านป่าตึง และศิษยานุศิษย์ เพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในมีศาสนวัตถุและเสนาสนะตกแต่งศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ โดยนำความโดดเด่นของศิลปะล้านนา, ไตหรือไทยใหญ่และเมียนมา มาผสมผสานตกแต่งรายละเอียดอย่างสวยงาม แสดงถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนา รวมทั้งมีพระแสงแก้วโพธิญาณ ศิลปะเชียงแสนทรงเครื่องล้านนา เป็นพระประธานประจำวิหารหลวงลายคำ วัดแห่งนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ปัจจุบันมีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษา 10 รูป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระกรณียกิจ เชียงราย ประทานทุนการศึกษา