พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 10.42 น.วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงเรียนราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อปี 2447 และได้พระราชทานโครงการศึกษาไว้ คือ ให้ความรู้ทางช่างฝีมือ ขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยา และมารยาท ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 113 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 2,894 คน

โอกาสนี้ ประทานเข็มราชินีมูลนิธิสมนาคุณแก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ครูที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี และครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 29 ราย ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศชาติและนานาชาติ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เมื่อปี 2557

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ