นายกรัฐมนตรี มีของขวัญชิ้นใหญ่รับวันเด็กแห่งชาติ!!

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 14:06 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช.  เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับโล่รางวัล จำนวน 781 คน  ในฐานะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเข้าเยี่ยมคาราวะ และ รับโอวาทเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ที่กำลังจะถึงในวันที่ 14 มกราคมนี้  โดยขอให้ทุกคน นำคำขวัญประจำปี 2560 “ เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”  นำไปพัฒนาตนเอง  ควบคู่กับการปลูกฝังนิสัยรักชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม และ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณงามความดี ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป  เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี   และ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เท่าทันทัดเทียมนานาชาติ

นอกจากนี้  ทำเนียบรัฐบาล  ได้เริ่มจัดสถานที่เตรียมงานสำหรับต้อนรับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” โดยปีนี้นอกจากจะเปิดให้เข้าชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี  ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ทดลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้ว  ยังจัดแสดงภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรี ขนาดเท่าตัวจริง หรือ แสตนดี้ ในอิริยาบถต่างๆ  เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ถ่ายรูปคู่แทนนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดด้วย

Tag : วันเด็ก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการ