สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 15.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย เสด็จไปยังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 บ้านเก่าวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุน และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยแพทย์ พอ.สว., พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ, อนุกรรมการ, และเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนและของเล่นแก่เด็กเล็ก ตำบลบ้านเก่า มีประชากร 1,722 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกตรกรรมและค้าขาย เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาประชาชน และมีคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจโรคทั่วไป 177 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ มีผู้ไปรับบริการทันตกรรม 94 คน มีผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ 25 คน มีผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว 10 คน และมีผู้นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 271 คน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 5 คน ที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง ทรงซักถามอาการอย่างละเอียด และมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ ก่อนส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญต่อไป

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 16 เมื่อปี 2512 ปัจจุบัน มีสมาชิกรวม 2,004 คน ในการนี้ มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กาญจนบุรี พอ สว พอ สว กาญจนบุรี