ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 18.57 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ทั้งนี้ พระพิธีธรรม คือ สมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันมี 10 วัด โดยทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรมเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ อาทิ การสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวด โดยพระพิธีธรรมได้รับการฝึกหัดทำนองการสวดพระธรรมจนมีความถูกต้อง และมีเสียงที่ไพเราะ

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ