ผู้แทนพระองค์ เปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2559

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15 แห่งทั่วประเทศ ที่ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ในปีนี้ จัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเจ้าฟ้านักบิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในวิทยาการด้านการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์, นิทรรศการโครงการในพระราชดำริ และผลงานของนักเรียน อาทิ การปั้นดินเผาตามวิถีชีวิตพอเพียง ตามรอยพระปณิธานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดน้อยใน พระพระราชูปถัมภ์ฯ ที่บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา ด้วยการสร้างสรรค์งานเซรามิกให้เป็นนวัตกรรม สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต และโครงการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือน ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 จังหวัดอุดรธานี ที่เน้นการกำจัดขยะอินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดมูลพิษและเชื้อโรค โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ระบบห่วงโซ่อาหารให้ไส้เดือนเป็นผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์

Tag : ผู้แทนพระองค์ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์