วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับโล่รางวัล จำนวน 781 คน ในฐานะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยขอให้ทุกคนนำคำขวัญประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ไปพัฒนาตนเองควบคู่กับการปลูกฝังนิสัยรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน    

นอกจากนี้ ได้จัดสถานที่เตรียมงานสำหรับต้อนรับเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา" จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจัดแสดงภาพถ่ายเท่าตัวจริงนายกรัฐมนตรีให้ได้ถ่ายรูปคู่ด้วย พร้อมกันนี้ยังได้นำ ส.ค.ส. จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เนื่องในวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ มาติดบอร์ดจัดแสดง โดยส่วนใหญ่ขอให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บริหารบ้านเมืองด้วยความยุติธรรม ช่วยให้คนในชาติกลับมาสามัคคีอีกครั้ง และเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีตลอดไป และบางส่วนได้แสดงความชื่นชม และชื่นชอบบทเพลงที่แต่งโดยนายกรัฐมนตรี

กองทัพบกจัดพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศ จัดงานภายใต้ชื่องาน "กองทัพบก รวมใจเด็กไทยสืบสานพระราชปณิธาน" มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะแนวความคิด เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมถึงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตามแนวพระราชปณิธาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้นให้ทันสมัย มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต