นายกรัฐมนตรีประชุมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. กล่าวในการประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ว่าเป็นการประชุม เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ และการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

คณะกรรมการชุดนี้ เป็นชุดที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยในเวลานี้ โดยเป็นคณะที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของประเทศในทุกด้าน ซึ่งมีการหารือกันมาหลายครั้ง วันนี้ต้องจัดทุกอย่างให้อยู่ในกรอบและสร้างการรับรู้ เพื่อให้สังคมเข้าใจ นำไปสู่แนวทางเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในอนาคต และอยู่ในกรอบกฎหมายเดิม แม้ยังไม่สมบูรณ์ เพราะกฎหมายหลายฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น วันนี้จึงอยากให้ปลดล็อคให้ได้ก่อน แล้วหารือกันว่า ประเทศไทยต้องการสิ่งใดในเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง และจะได้เริ่มต้นในทุกมาตรการ นี่คือสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ เปรียบเสมือนกล่องที่ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ เปรียบข้าราชการเป็นกลไกของรถที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า