พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 9 ก.พ. 2560 เวลา 19:51 น.

Views

เวลา 15.05 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559  โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 1,800 คน    

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จมานั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพการงาน หากแต่จะใช้เพียงความรู้ ความสามารถที่ศึกษามาเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จะต้องใช้การฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จ สามารถเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างมั่นคง บัณฑิตทุกคนจึงควรฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อม เพื่อที่จะได้ประกอบกิจการงานทั้งปวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติต่อไป"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม