กรมประมงเริ่มปล่อยเงินกู้ช่วยเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ วันนี้

วันที่ 6 มี.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 12 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม "โครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง" ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน 350 ล้านบาท จาก "กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร" โดยกรมประมง จะปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งเป้า 3,500 ราย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องนำไปซื้อปัจจัยการผลิต ปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนกันยายน 2562 

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่เกิน 5 ไร่ และอยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 12 จังหวัดภาคใต้ โดยเกษตรกรสามารถขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงในพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 มีนาคม 2560 นี้