Green Report : เยาวชนร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืช

วันที่ 8 มี.ค. 2560 เวลา 11:25 น.

Views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดึงเยาวชนหลากหลายสถาบันการศึกษา ร่วมสำรวจพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งจากการลงพื้นที่สำรวจ และการถามไถ่จากผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อนำเก็บเป็นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ว่าพันธุ์พืชชนิดใด ใช้ประโยชน์ได้ ยังพบอยู่หรือสูญพันธุ์ไปแล้วบ้าง

ปัจจุบัน เราจะได้ยินและคุ้นชินกับคำว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันในสถานที่หนึ่ง หรือระบบนิเวศเดียวกัน เช่น ข้าว ที่มีจำนวนหลายสายพันธุ์ให้เลือกปลูกเลือกบริโภค

ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 8 ของโลก ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยเฉพาะพืชที่นำมาใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค แต่ขณะนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยถูกคุกคามจากการใช้ซ้ำๆ ไม่กี่ชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ จึงทำให้เกิดการสูญเสียและเสียหายขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการโรงเรียนต้นแบบ BIO Gang ให้เยาวชนในสถานศึกษา สำรวจและเรียนรู้พืชพันธุ์ภายในโรงเรียนและในชุมชน ว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากน้อยแค่ไหน ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือถูกละเลยจนสูญหายไปหรือไม่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลของประเทศ

การสำรวจพืชพื้นถิ่นในชุมชน เริ่มด้วยการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น และจากตำราเรียน ทำให้เด็กกลุ่มนี้รู้จักพันธุ์พืชมากถึง 212 ชนิด ใน 71 วงศ์ และยังได้เรียนรู้สรรพคุณของพืช และพืชสมุนไพร รวมทั้งรู้จักพืชเศรษฐกิจในชุมชนที่นำมาต่อยอดสร้างรายได้ได้

การสำรวจ ไม่เพียงแต่เยาวชนจากต่างจังหวัด แม้แต่กลุ่มเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสำรวจพืชพันธุ์ได้หลากหลายชนิด จากชุมชนใกล้บ้านใกล้โรงเรียน

การนำเยาวชนมาช่วยสำรวจ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นและพืชหายากเท่านั้น ต้องผ่านนักวิชาการตรวจสอบชนิดพืช ชื่อทางวิทยาศาสตร์ และประโยชน์ที่นำมาใช้ ก่อนบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลของประเทศ ซึ่งไทยไม่เคยมีการสำรวจมากก่อน การอนุรักษ์และการต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จะทำได้ง่ายและมีที่มาชัดเจนขึ้น

ไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะพันธุ์พืชประจำถิ่นต่างๆ จึงจำเป็นต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ใช้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : ch7greenreport

Tag : Green Report ปลูกป่า Green Report