กรมชลประทานเปิดจ้างงานเกษตรกรที่งดทำนาปรังรอบที่ 2

วันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 11:27 น.

Views

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ประกาศจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ ที่งดทำนาปรังรอบที่ 2 ในวงเงินงบประมาณ 3,400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง โดยจะว่าจ้าง ก่อสร้าง บำรุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทั้งกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานในการส่งน้ำสำหรับเพาะปลูกในช่วงฤดูนาปีที่จะถึงนี้ ซึ่งขณะนี้ได้จ้างแรงงานเกษตรกรไปแล้ว 41,000 คน พื้นที่ที่สนใจจ้างงานกับกรมชลประทานมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ และสกลนคร ตามลำดับ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการจ้างงาน ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเป็นลูกหลานของเกษตรกรเท่านั้น