ประธานองคมนตรี เปิดโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 มี.ค. 2560 เวลา 20:23 น.

Views

ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิด "โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่งคงและยั่งยืนของชาติ ตาม "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเยาวชนฯจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 12 สาขาวิชา ผ่านหลักสูตรการอบรมต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ป่า 3 น้ำ, สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ การทำปุ๋ยหมักพระราชทาน และการทำบัญชีสหกรณ์ครัวเรือน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ 240 คน  

Tag : ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร