สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 2

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

เวลา 07.55 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำ เพื่อสังคม" โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ Arts Yourself ของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงผลงาน ความน่าสนใจ และความรู้ของชมรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษา อาทิ ชมรมภาษาสเปน ซึ่งเป็นภาษาที่มีจำนวนคนใช้มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ราว 400 ล้านคน และชมรมภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย ที่จัดแสดงอักษรเทวนาครี ซึ่งเป็นอักษรหลักที่ใช้เขียนในภาษาต่างๆของอินเดีย ซึ่งในอนาคตมีแผนการขยายการสอนภาษาเบงกอลลี ทมิฬ และปัญจาบี โดยมีรับสั่งให้ศึกษาภาษาท้องถิ่นของอินเดียให้ลึกกว่าเดิม

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving Innovation, Unlocking Our Future เพื่อสื่อถึงบทบาทของนวัตกรรม ในฐานะกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย ให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยเทคโนโลยีของตนเอง ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม เพื่อนำพาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยจัดแสดง "วิศวะนคร" เป็นเมืองซึ่งใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยวิศวกรเป็นตัวขับเคลื่อนโลกในอนาคต ผ่าน 5 แนวคิด ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีดิจิทัล, นวัตกรรมจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ, นวัตกรรมการจัดการอาหาร พลังงาน และน้ำ, นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเมือง และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ หุ่นยนต์เก็บขยะ เพื่อนำไปเก็บขยะตามชายหาด ลดปัญหาปริมาณขยะ รักษาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างการทดลองและปรับปรุงหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสต่อไป

ในตอนบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ เช่น City Of Innovation จัดแสดงนวัตกรรมที่ผ่านการบูรณาการความรู้ระหว่างคณะต่างๆ ทั้งคณาจารย์และนิสิต แบ่งออกเป็น 3 เมือง ได้แก่ "Health City" เมืองนวัตกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อาทิ วัคซีนแห้ง ป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบ, "Human City" เมืองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำเสนอความเข้าใจต่อวิถีความเป็นไปของมนุษย์ในแง่ต่างๆ อาทิ นวัตกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของมนุษย์ และ "Smart City" เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อาทิ เมือง "ต้นแบบจำลอง" เป็นการจำลองมุมต่างๆของเมืองต้นแบบอย่างสมจริง ที่เหมาะกับคนในทุกวัย ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้ ตามแผนการรณรงค์ของสหประชาชาติ โดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคมนี้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานจุฬาฯ เอ็กซ์โป จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม จุฬา 100 ปี Arts Yourself