ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้ ได้ประชุมร่วมกับบุคลากรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาล พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้พัฒนาคุณภาพบริการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรากฏผลงานเด่นในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสมุนไพรมาตรฐาน การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยตำรับสมุนไพร การดูแลแม่หลังคลอดด้วยวิถีแพทย์แผนไทย โรงงานขาเทียม และโครงการอาชาบำบัด

Tag : องคมนตรี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปัตตานี