นายกรัฐมนตรีประชุม ป.ย.ป.วางแผนงานปี 2560

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ครั้งที่ 1/2560  วันนี้นายกรัฐมนตรี บอก ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญ หลังรัฐบาลได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานเริ่มต้นเดินหน้าพัฒนาประเทศที่ดีต่อไป โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากนักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนในการขับเคลื่อนในโอกาสต่อไป

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมจะรับทราบความคืบหน้าภาพรวมการทำงานของ ป.ย.ป. โดยเฉพาะรายงานความคืบหน้าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองและภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำร่างสัญญาประชาชนในลำดับต่อไป รวมถึงการขับเคลื่อนแผนงานหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ด้วย