สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

เวลา 08.55 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 3 เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดแสดงผลงานและกิจกรรมเด่นของนิสิต 14 ภาควิชา และงานวิจัยของคณาจารย์ อาทิ โครงการความร่วมมือกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือเซิร์น จัดแสดงเครื่องเร่งอนุภาพ LHC เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสสาร โดยจำลองการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ, ภาควิชาธรณีวิทยา ศึกษาวิจัยการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขั้วโลกใต้ ทวีปแอนตาร์กติก พบว่าความโดดเดี่ยว ห่างไกล ไร้ผู้คน และความหนาว มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิอากาศและทะเลของโลก ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ทำให้สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ และโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กเข้ามาฝึกฝนและเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง โดยภาควิชาพฤษศาสตร์ สอนให้นำวัสดุเหลือใช้ เช่น แก้วและขวดพลาสติกมาเพาะเห็ด โดยใช้ฟางข้าวและกากกาแฟสด เพื่อให้เรียนรู้วงจรชีวิตเห็ด องค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เป็นการฝึกสังเกต วิเคราะห์ ติดตามผลงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ในตอนบ่าย ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะครุศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 เมือง ตามแนวคิด สุ จิ ปุ ลิ คือ การฟัง คิด ตั้งคำถาม และจดจำ อาทิ โครงการนวัตกรรมการสอนของชั้นประถมศึกษาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง นำวัสดุรอบตัวจากธรรมชาติมาเป็นสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์และคลุกคลีกับของเล่นด้วยการตั้งคำถาม สำรวจ ตรวจสอบ และสะท้อนความคิด รวมถึงการเรียนการสอนด้วยเกมดิจิทัลของภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ที่นำรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อ ได้แก่ ข้อความ เสียง รูปภาพ และการเคลื่อนไหว อาทิ การพัฒนาตัวละคร 3 มิติ เพื่อศึกษากายวิภาคมนุษย์, การพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับการทำแอปพลิเคชันและระบบเสมือนจริง พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อม ทั้งจากสภาพแวดล้อมจริงและจินตนาการ ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้กับการศึกษาได้หลากหลาย ทั้งการจำลองการผ่าตัด และการจำลองสถานที่ท่องเที่ยว โดยงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 จะมีไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคมนี้

เวลา 15.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนจิตรลดา ในงานปิดภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาผกาภิรมย์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหม่ ปีการศึกษา 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว โอกาสนี้ พระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนสายสามัญ สายวิชาชีพ และนักศึกษาสายวิชาชีพ รวม 600 คน, พระราชทานเข็ม จ.ด.แก่ครู 7 คน จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โลกและดาราศาสตร์ จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่, เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างแรงใจ ให้ความรู้ สู่เยาวชน" ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ โรงงานหลวงที่ 1 ฝาง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาล 296 คน ระดับประถมศึกษา 741 คน ระดับมัธยมศึกษา 537 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 390 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 80 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจ