สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันนี้ ดังนี้

วันที่ 18 มี.ค. 2560 เวลา 20:00 น.

Views

เวลา 13.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "จุฬาฯ เอ็กซ์โป - จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำ เพื่อสังคม" โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ Chulasic World ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจัดแสดงผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ ของคณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาทิ การใช้ปลาม้าลายเป็นสัตว์ทดลองในคณะฯ เพื่อศึกษาด้านพิษวิทยา สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม, การสาธิตวิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาม้าลายที่ควบคุมอุณหภูมิ และสภาวะที่เหมาะสม, การวิเคราะห์การเดินของสุนัขด้วยโปรแกรม Kinovea ก่อนและหลังการทำกายภาพบำบัด, การตรวจพยาธิหัวใจโดยเทคนิคไมโครฟลูอิดิกส์ ซึ่งพบมากในสุนัขและแมว, การตรวจเพศนกโดยวิธี PCR, การใช้ใส้เดือนในการบำบัดน้ำเสีย, หุ่นจำลองอวัยวะภายในของสัตว์ที่ผลิตจากกระดาษเหลือใช้, เทคโนโลยีภาพสามมิติ นอกจากนี้ มีการจัดแสดงสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ โคนม แพะ แกะ หมู ซึ่งนำมาจากศูนย์ฝึกนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการจำแนกเต่า ตะพาบน้ำ การช่วยเหลือเต่าตนุที่ได้รับการผ่าตัดเหรียญออกจากท้องเพื่อช่วยชีวิตโดยทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, การแนะแนวการศึกษา ให้คำแนะนำถึงการสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ การเรียนการสอน รวมถึงวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริทางสัตวแพทย์ จัดแสดงโครงกระดูกช้างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรในงานจุฬาฯ วิชาการครั้งที่ 1 เมื่อปี 2515 ประวัติสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการเลี้ยงปลานิล โดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย

เวลา 17.16 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครู และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560

จากนั้น พระราชทานเข็ม โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูรวมถึงบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน และผู้มีอุปการะคุณรวม 84 คนแล้วพระราชทานทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ประกอบด้วย โรงเรียนช่างฝีมือในวัง หญิง, โรงเรียนช่างฝีมือในวัง ชาย, โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดภาคใต้ รวม 566 คน 

ทั้งนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 918 คน โดยวันนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 9 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร 44 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ