สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 20:47 น.

Views

เวลา 17.24 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ ในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ครู 3 คน ที่มีความวิริยะอุตาสาหะ พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน 67 คน จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนใหม่ 47 คน เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 29 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมวิชาการต่างๆ และการแสดงของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต, การขับร้องประสานเสียง เพลงพระราชาในนิทาน และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ, ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับครูต่างชาติ และการใช้สื่อในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ห้องคอมพิวเตอร์ในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และด้านต่างๆ ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ส่งผลให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยการทดสอบความสามารถทางวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ได้คะแนนรวมสูงสุดของเขตบางกอกใหญ่ โดยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครบ 10 ปี ปัจจุบัน มีนักเรียนรวม 241

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา