Green Report : เข้มงวดองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 11:26 น.

Views

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลให้ องค์กร มูลนิธิและสมาคม ที่ต้องการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็น องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตให้จัดตั้ง องค์กรเอกชนฯ ดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตีด้านความน่าเชื่อถือ ให้สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่มีกว่า 1,100ล้านบาท รวมถึงภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ทำงานตามแผนดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

แต่ละปีจึงมีองค์กร มูลนิธิและสมาคม ยื่นขอจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประมาณ 11 แห่ง และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็น องค์กรเอกชนฯแล้ว 267 แห่ง ซึ่งทุกองค์กรเอกชนฯ ต้องถูกการกำกับดูแลให้ปฎิบัติตามวัตถุประสงค์และแผนงาน

ที่ผ่านมา มีองค์กรเอกชนฯ ที่ไม่สามารถทำตามแผนงานได้ และต้องยุติบทบาทลงบ้างแล้ว เพราะประสบปัญหาการทำงาน บุคลากรหรือเงินทุน เช่นเดียวกับกรณีของ มูลนิธิเพื่อนช้าง ที่ขอจดทะเบียนไว้เมื่อปี 2537 ได้ออกมาประกาศจะขอยุติบทบาท องค์กรลงเป็นรายล่าสุด ทำให้หลายฝ่ายระดมเงินทุนช่วยเหลือ เพราะเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากองค์กรที่ทำงานด้านอนุรักษ์ช้างมานานต้องปิดตัวลง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลการทำงานของทุกองค์กร โดยทุก ๆ 5 ปี ต้องมีงานหรือกิจกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรที่มีศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ และเงินทุนต่อไป

Facebook ch7 greenreport

Tag : Green Report Green Report