สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 20:59 น.

Views

เวลา 09.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันที่ 1 โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 5,604 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาการที่ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจที่ทำ ข้อนี้อธิบายได้ว่าเป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งคนเราต้องการเดินทางไปให้ถึง เมื่อรู้ว่าจะเดินทางไปที่ใด ก็จะกำหนดได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไรจึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ การปฏิบัติกิจต่างๆ ก็เช่นเดียวกันหากตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนก่อนก็จะสามารถกำหนดทิศทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมจนงานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของเป้าหมาย พร้อมทั้งความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำไปยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน"

เวลา 18.56 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณพลอยไพลิน เจนเซน โดยเสด็จในการนี้ด้วย สำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ เป็นพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร และวัดอนงคารามวรวิหาร จำนวน 8 รูป โดยห้วงเวลานี้ มีคณะบุคคล อาทิ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6, แพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี รุ่นที่ 31, เตรียมทหาร รุ่นที่ 12 และครอบครัว, บริษัท ธัญอนันต์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด, นางสาวมยุรี หนองบัว และคณะ, นางนาตยา วงศ์พร้อมรัตน์ พร้อมคณะ, และกลุ่มพรหมโลก ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ