เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เสนอภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 8 โรงพยาบาล

วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 09:04 น.

Views

ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องที่ 8 ว่าด้วยเรื่อง "โรงพยาบาล" ถ่ายทอดแนวคิดและหลักการทำงานของ "นพ.เกศดา จันทร์สว่าง" รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี แพทย์ผู้ยึดมั่นในความรู้คู่คุณธรรม ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสานต่อที่พ่อทำสู่การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม โดยยึดหลัก "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีน้ำใจ"

โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ได้ ต้น หับโห้หิ้น เป็นผู้กำกับ สะท้อนเรื่องราวของโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลคุณธรรม ที่มีการบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส ตลอดจนการให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล ทั้งหมอ พยาบาล แม่บ้าน รปภ. ฯลฯ ล้วนเป็นฟันเฟืองขององค์กรสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่เดียวกัน คือ การดูแลรักษาสุขภาพของคนในสังคมอย่างเต็มที่ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาว่าด้วยเรื่อง "โรงพยาบาล" เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง LINE TV และแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ

Tag : สานต่อที่พ่อทำ โรงพยาบาล แนวคิดของในหลวง ภาพยนตร์โฆษณา