กระดานข่าว : ศาลปกครองให้คืนพาสปอร์ต จาตุรนต์ และข่าวอื่นๆ

วันที่ 31 มี.ค. 2560 เวลา 17:57 น.

Views

ศาลปกครองให้คืนพาสปอร์ต จาตุรนต์
ศาลปกครองกลาง มีคำวินิจฉัยในคดีเพิกถอนหนังสือเดินทางของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง โดยเห็นว่าไม่มีเหตุผลความจำเป็นในการยกเลิกหนังสือเดินทาง และเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรง จึงพิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และคืนหนังสือเดินทาง 3 ฉบับแก่นายจาตุรนต์ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2558

ชูปราบทุจริตเป็นนโยบายระดับชาติ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีต้านโกง พร้อมแนะทุกฝ่ายต้องยึดหลักคำสอนพระพุทธศาสนา "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" ด้วยการสร้างความรู้ รณรงค์ป้องกันการทุจริต และออกกฎหมายที่เป็นธรรม

วันข้าราชการพลเรือน
นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 แนะข้าราชการทั่วประเทศ น้อมนำแนวทางที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่รัฐบาล เรื่องการดูแลประชาชนให้เป็นสุข ทำบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาปฏิบัติ พร้อมเร่งพัฒนาตนเองเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นคนกลุ่มแรกที่จะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

Tag : คืนพาสปอร์ต จาตุรนต์ จาตุรนต์ ฉายแสง ปราบทุจริต นโยบายระดับชาติ วันข้าราชการพลเรือน