คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจสถานีขนถ่ายขยะสุรินทร์

วันที่ 10 เม.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ชี้แจง สืบราคาจากหน่วยงานอื่นก่อนจัดซื้อเครื่องอัดขยะมูลฝอยมาใช้งานในพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส่วนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตั้งข้อสังเกตว่า จัดซื้อมาในราคาสูงกว่าท้องตลาดนั้น เป็นโครงการของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันถูกคำสั่งตามมาตรา 44 ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่

โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ วงเงินกว่า 82 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น และระบบบำบัดน้ำเสียวงเงิน 26 ล้านบาท ที่เหลือกว่า 55 ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์

สตง.ขยายผลจากเอกสารการนำเข้าสินค้า พบว่าราคาต้นทุนรวมค่าอากรนำเข้า, ภาษี, ค่าขนส่ง, ค่าประกันขนส่ง กำไร 30% และค่าติดตั้งโดยประมาณการ ยังต่ำกว่าราคาที่เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดซื้อ

เฉพาะเครื่องอัดขยะมูลฝอย จัดซื้อมาในราคาเกือบ 14 ล้านบาท หลักการทำงานคือ เมื่อรถขยะมาถึงจะเทขยะลงเครื่องบีบอัด ลดปัญหาขยะเทกอง ซึ่งส่งกลิ่นรบกวนประชาชนที่อาศัยใกล้เคียง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองสุรินทร์มีปริมาณขยะเฉลี่ย 50 ตันต่อวัน เมื่อบีบอัดแล้วเหลือ 42 ตัน ค่าฝังกลบตันละ 330 บาท

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ายังมีขยะตกค้างในแต่ละวัน ต้องรอขยะใหม่เทให้เต็มถัง จึงจะเดินเครื่องบีบอัดได้ และปัญหาน้ำเสียซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขตามข้อแนะนำของ สตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7