ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

วันที่ 16 เม.ย. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2560

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์โกรสเซอ ทิโรลเลอร์ อาดเลอร์ ออร์เดนส์ ซึ่งรัฐบาลรัฐทิโรลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในฐานะที่ทรงวางรากฐานและทรงส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับรัฐทิโรลอย่างต่อเนื่อง จากนั้น จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการตรวจคัดกรองด้านเภสัชศาสตร์แห่งออสเตรีย ณ มหาวิทยาลัยอินส์บรุค

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาซิโดเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลไลฟ์ไทม์ อาชีฟเมนต์ อวอร์ด ซึ่งมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันพฤกษศาสตร์และสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมายา อิวาโนวา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2560 เวลา 23.45 น. และจะประทับเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ ทีเค 068 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2560 เวลา 14.50 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
16 เมษายน พุทธศักราช 2560

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี