สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย

วันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 20:00 น.

Views

วานนี้ เวลา 23.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ระหว่างวันที่ 16-23 เมษายน 2560 มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ อัยการ พลเรือน แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โกรสเซอ ทิโรลเลอร์ อาดเลอร์ ออร์เดนส์ ซึ่งรัฐบาลรัฐทิโรล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงวางรากฐาน และทรงส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย กับรัฐทิโรลอย่างต่อเนื่อง จากนั้น จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการตรวจคัดกรองด้านเภสัชศาสตร์แห่งออสเตรีย ณ มหาวิทยาลัย อินส์บรุค ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาซิโดเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลไลฟ์ไทม์ อาชีฟเมนต์ อวอร์ด ซึ่งมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันพฤกษศาสตร์และสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมายา อิวาโนวา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออสเตรีย ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์