ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มระบายน้ำในเขื่อนคลองโพธิ์ช่วยพื้นที่การเกษตร

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 02:06 น.

Views

นโยบายตามแผนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร หลังจากปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้น จากน้ำบนเขาสูงที่ไหลลงมาตามธรรมชาติ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ทางชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ จึงเร่งระบายน้ำในเขื่อนให้เกษตรกรใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะระบายน้ำวันละประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ให้พื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรในอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 36,000 ไร่ 

อย่างไรก็ตาม ทางชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำในเขื่อนจะเพิ่มขึ้นและจะสามารถระบายน้ำในเขื่อนคลองโพธิ์ ออกไปให้ชาวบ้านใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ