ดันตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 13:46 น.

Views

ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธานเห็นชอบให้จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  หรือ Digital Park Thailand ขนาด 700 ไร่  บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่ม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค  บนพื้นฐานของการเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และ ศูนย์ข้อมูลของประเทศ หรือ Data Center Hub เพื่อสนองตอบการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเห็นชอบโครงการดิจิทัลชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาดิจิทัลระดับหมู่บ้าน ให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยศักยภาพของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับโครงการเน็ตประชารัฐ  และผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ โชห่วย ที่จะเป็นศูนย์บริหารและกระจายสินค้าชุมชนระดับหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า การดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ที่จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 และ  การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Digital Hub ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2561

Tag : คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Digital Park Thailand เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล