สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญ 2 ฉบับ

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน สาระสำคัญคือ การกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นกรรมการ พร้อมกำหนดแผนแม่บท วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงต้องให้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่มีการจัดทำแผนในแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ คาดว่า สนช.รับหลักการอย่างพร้อมเพรียง หลังสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุน

ส่วนความคืบหน้าการสร้างความปรองดองนั้น วันนี้ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หารืออนุกรรมการ 4 คณะ หลังกระบวนการรับฟังความเห็นพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองและภาคส่วนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในขั้นจัดทำร่างสัญญาประชาคม เบื้องต้น จะนำรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันพรุ่งนี้