ผุด Digital Park Thailand รองรับ EEC

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

โดยที่ประชุม ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นประธานเห็นชอบให้จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand ขนาด 700 ไร่ ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่ม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาค รวมถึงเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลของประเทศ หรือ Data Center Hub เพื่อสนองตอบการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

พร้อมเห็นชอบโครงการดิจิทัลชุมชน เพื่อพัฒนาดิจิทัลระดับหมู่บ้านให้สร้างรายได้ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ศักยภาพของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โครงการเน็ตประชารัฐ และผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือโชห่วย ให้เป็นศูนย์บริหารและกระจายสินค้าชุมชนผ่านระบบดิจิทัลด้วย

โดยโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ที่เป็นการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาทนั้น จะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

ส่วนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ASEAN Digital Hub วงเงิน 5,000 ล้านบาท ก็จะเร่งให้แล้วเสร็จกลางปี 2561

Tag : ผุด Digital Park Thailand