คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปตรวจโครงการสนามกีฬา กกท.

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

การลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตรวจสอบศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ ค่าก่อสร้างกว่า 140 ล้านบาท และศูนย์กีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก ที่ก่อสร้างเฉพาะโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 2 หลัง ค่าจ้างกว่า 77 ล้านบาท โดย 2 โครงการนี้ทำตามข้อตกลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จ้างกับกรมทางหลวง โดยมอบให้ศูนย์สร้างลำปาง ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟและสนามกีฬาจังหวัด 7 แห่ง ค่าจ้างกว่า 965 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2558 แต่ไม่มีงานใดเสร็จทันกำหนดล่าช้าเป็นปี จึงต้องปรับแผนงานก่อสร้างใหม่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดในปีนี้  

ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ ศูนย์สร้างทางลำปาง ส่งมอบงานเดือนกันยายนปีที่แล้ว แต่ผู้ว่า กกท. คนปัจจุบัน ไม่ตรวจรับเพราะพบข้อพิรุธก่อสร้าง โดยไม่มีแบบที่ถูกต้อง โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบงานไม่มีคุณภาพ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีราคาถูกกว่าค่าจ้างที่เบิก   

ส่วนศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก ผู้บริหาร กกท. ชุดที่แล้วตรวจรับมอบงานตั้งแต่ปี 2558 ทั้งที่แก้ไขแบบก่อสร้างโดยไม่มีวิศวกรรับรอง และบริษัทที่ปรึกษาส่งหนังสือทักท้วง ใช้เหล็กเส้นไม่ถูกต้องยึดโครงหลังคา โดย สตง. พบหลักฐานเบิกค่าจัดซื้อเหล็กคุณภาพสูง 3,500 เส้นๆ ละ 1,300 บาท แต่ใช้งานจริงเป็นแค่เหล็กธรรมดา เส้นละไม่ถึง 100 บาท งานส่วนนี้มีส่วนต่างกว่า 8,500,000 บาท 

การตรวจสอบดังกล่าวนี้ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลจากสนามกีฬาจังหวัดลำปาง และสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร หลังพบข้อมูลว่ามีการเบิกค่าจ้างมากกว่าปริมาณงานที่ทำจริง โดยผู้บริหาร กกท. ยืนยันไม่เคยเห็นชอบให้ศูนย์สร้างทางลำปาง จ้างเอกชนก่อสร้างสนามกีฬาลำปาง ส่วนที่เหลือ

ขณะที่ผลสอบสวนของคณะกรรมการที่ กกท. ตั้งขึ้นมา มีข้อสรุปแล้วว่าผู้บริหาร กกท. 3 คน ช่วงปี 2554-2558 จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กกท. จึงเกิดความเสียหาย เสนอให้เอาผิดทางวินัยและดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาแล้วแต่กรณี

ด้านผู้ว่า สตง. ขอให้ กกท.แจ้งเตือนนักกีฬา หรือผู้ใช้โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ เกี่ยวกับอันตรายที่เป็นผลจากใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถูกต้อง

สตง.จะรวบรวมหลักฐานส่ง คสช. พิจารณา หากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกรมทางหลวง และ กกท. เป็นหน่วยงานในสังกัด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7