รัฐบาล หวังเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราในประเทศ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 17:32 น.

Views

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา ทั้งระบบ ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี  หลังหลังพบว่า เกษตรกรบางส่วนยังไม่คืนเงินกู้ให้กับ ธกส. พร้อมขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง  ไปจนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2563

พร้อมกันนี้ ยังได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการเดิม ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 5 แสนครัวเรือน แต่ยังมีที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตกค้างอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสิทธิ์ ออกไปอีก 30 วัน  และ อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบกิจการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยในอัตตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลไม่ต้องรับซื้อและเก็บสต็อกยาง  ซึ่งทั้งหมด จะ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้  นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และ ลดการส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น  โดยตั้งเป้าหมายการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีก 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ส่วนราคาปัจจุบันเมื่อเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 100% เมื่อกับปีที่ผ่านมา

Tag : นายกรัฐมนตรี กนย.ยางพารา