สนช.ลงมติเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เสนอ โดยทั้ง 2 ฉบับ ใช้เวลาพิจารณารวม 3 ชั่วโมง ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับหลักการ    

จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติในประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันคณะละ 31 คน มาจากตัวแทนของ สนช., กรธ. คณะรัฐมนตรี กกต.และกฤษฎีกา ยกเว้นตัวแทนพรรคการเมือง โดยมีกรอบทำงาน 45 วัน ก่อนพิจารณาในวาระ 2 และให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ภายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้

สำหรับสาระสำคัญของทั้ง 2 ฉบับนั้น ประธาน กรธ.ยืนยันต่อที่ประชุมถึงหลัก 3 ประการ ได้แก่ สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วให้คงไว้ สิ่งใดบกพร่องก็เติมให้สมบูรณ์ และสิ่งใดควรมีก็จัดทำขึ้นใหม่ โดยในร่างกฎหมายว่าด้วย กกต. นั้น มีการเพิ่ม กกต. เป็น 7 คน ที่มีอำนาจมากขึ้นในการตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้ง มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง แทน กกต.จังหวัด เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม 
 
ส่วนร่างกฎหมายที่ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นการกำหนดการก่อตั้งพรรค สาขาพรรค สมาชิกพรรค รวมถึงอำนาจหน้าที่ ภารกิจและบทลงโทษพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ที่บรรดาพรรคการเมืองมองว่าเป็นการควบคุม เข้มงวดมากเกินไป โดยเฉพาะประเด็นให้สมาชิกต้องจ่ายเงินบำรุงพรรคปีละ 100 บาท ถูกคัดค้านอย่างหนัก

Tag : ประกอบรัฐธรรมนูญ