สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 16.35 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในแผน 8 ยุทธศาสตร์ที่กำหนด อาทิ รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รอบไตรมาสปี 2560, ข้อมูลระบาดวิทยาจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตในไตรมาสที่ผ่านมา, ติดตามความคืบหน้าระบบศูนย์พักพิงที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่อง, การจัดประชุมนานาชาติวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนกันยายน 2560, การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วไม่รักษาจะต้องเสียชีวิต, การติดตามผลความก้าวหน้าวิทยาการทันสมัยใหม่โรคพิษสุนัขบ้า โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการประกวด Thailand Rabies Award การแข่งขันชุมชนดีเด่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงสนองพระประสงค์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงรับเป็นรองประธานฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯเห็นผลเป็นรูปธรรม

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า