เหยี่ยวข่าว 7 สี : ส่งน้ำบาดาลระยะไกลช่วยภัยแล้ง

วันที่ 29 เม.ย. 2560 เวลา 22:48 น.

Views

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ร่วมกับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี และได้ประเมินสถานการณ์ความแห้งแล้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ที่กำกับดูแล 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อทำการเกษตรเหมือนเช่นทุกปี อีกทั้งหลายพื้นที่ยังเป็นพื้นที่หาน้ำยาก หรือมีน้ำก็จะเป็นน้ำเค็ม
  
สำหรับโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพ เพื่อใช้บรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซาก และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลใช้เวลาศึกษา และทดลองมาแล้ว 2 ปี ที่จะส่งน้ำบาดาลระยะไกล จากพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลจืด ไปช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลเค็ม
   
และพื้นที่ที่เหยี่ยวข่าว 7 สี มาสำรวจนี้ เป็นพื้นที่ตัวอย่างการส่งน้ำระยะไกล คือ บ้านโคกกุง หมู่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลจืด จะส่งน้ำบาดาลไปให้บ้านอุดมศิลป์ หมู่ 12 ในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ห่างกันหลายกิโลเมตร
  
ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ด้วยการให้บริษัทเอกชนที่ปรึกษาจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้แต่ละโครงการเกิดคุณค่า และประสบความสำเร็จสูงสุด นั่นคือประชาชนในพื้นที่น้ำเค็มจะต้องได้รับน้ำจืด แม้ว่าโครงการนั้นๆ จะมีระยะทางส่งน้ำไกลกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม
  
การส่งน้ำบาดาลจืดไปช่วยเหลือพื้นที่ที่น้ำบาดาลเค็ม ไม่ได้ราบรื่น และสามารถดำเนินการได้ทันที แต่จะต้องไปให้ความรู้ ทำความเข้าใจ เพราะชุมชนในพื้นที่น้ำบาดาลจืดบางแห่ง ไม่ยินยอมให้แบ่งน้ำให้กับชุมชนเป้าหมายแล้งซ้ำซาก และมีน้ำบาดาลเค็ม เพราะเกรงว่าชุมชนจะเหลือน้ำน้อย เดี๋ยวจะไม่มีน้ำใช้ จนอาจจะเกิดการแย่งน้ำกัน กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในชุมชนของตนเอง
  
ขณะที่บ้านอุดมศิลป์ พื้นที่น้ำบาดาลเค็ม และทนใช้มานานสิบกว่าปี น้ำเค็มถึงขนาดที่ว่า เมื่อนำไปประกอบอาหาร จะเกิดหินปูนให้เห็น ใช้รดน้ำต้นไม้ ต้นไม้ก็ตาย
  
นี่คือแนวนโยบายล่าสุด การกระจายน้ำที่รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ นำไปปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ให้สามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องอาศัยน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือ เกื้อกูล และแบ่งปันกัน เพราะเราคือคนไทยด้วยกัน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี